Neden Mesleki Gelişim?

Çünkü her öğrenci değerlidir ve en iyi öğretmeni hak eder.

Hızla gelişen ve değişen dünyada, toplumların en değerli sermayeleri şüphesiz sahip oldukları genç nesillerdir. Bilgiyi üreten, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda gelişmiş toplumların yakın geçmişleri incelendiğinde eğitimde köklü değişim ve reformların yapıldığı görülebilir.

Yapılan reform ve değişikliklerin temelinde ise öğretmen mesleki olarak gelişim faaliyetleri yer almaktadır.

Mesleki gelişim, öğrenciler için seçkin eğitim sonuçlarının üretilmesinde öğretmenlerin ihtiyaç duydukları becerilerin ve yeteneklerin iyileştirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. (Hassel, 1999; akt: Kent, 2004)

Profesyonel olarak yürütülen tüm meslekler, sürekli olarak gelişimi beraberinde gerektirir.

Profesyonel olarak yürütülen tüm meslekler, sürekli olarak meslekte gelişmeyi beraberinde getirmektedir. Özellikle, temelde "öğrenme ve öğretme" faaliyetleri olan öğretmenlik mesleğinde meydana gelen gelişim ve değişimler mesleki gelişimi de zorunlu hale getirmektedir.

Yapılan araştırmalarda, nitelikli ve süreklilik arz eden mesleki gelişim faaliyetlerinin öğretmen uygulamalarını değiştirip, öğrenci öğrenmesini olumlu etkilediği ispatlanmıştır. Bu yüzden, başarısı uluslararası değerlendirmeler ile ispatlanmış ülkelerin eğitimde yaptığı planlı ve programlı çalışmalar hep öğretmenin mesleki gelişimi faaliyetleri ekseninde olmuştur.

Eğitimde mesleki gelişimin faaliyetlerinin yenilikçi yaklaşımlara ihtiyacı var.

Eğitimde sürekli mesleki gelişim, günümüzde maalesef etkinliğini büyük oranda yitirmiştir. Eğitim kurumlarında yapılan mesleki gelişim çalışmalarının büyük bir çoğunluğu, iyi planlanmamış sadece belli bir dönem, geleneksel yapılan seminer çalışmalarından öteye geçememektedir. Bu tip çalışmalar, öğretmenlik uygulamalarını geliştirmediği gibi, öğrencinin öğrenme sürecini de iyileştirmemektedir. Bu sebeplerden dolayı, mesleki gelişim programları üzerinde önemle durmalı ve öğretmenlere, öğrenme için yeterli süreler verilmeli ve kendilerine yeni bir strateji ile birlikte, uygulama sorununun üstesinden gelmelerine yardımcı olunmalıdır.

Öğretmenin mesleki gelişim, eğitimde başarı için en önemli adımdır.

İyi planlanmış mesleki gelişim faaliyetlerinin bir başka faydası da öğretmenlerin motivasyonunu artırması ve kuruma, mesleğe olan bağlılığını kuvvetlendirmesidir.  Öğretmenler için etkili olan mesleki gelişim faaliyetleri öğretmenin motivasyon ve öğrenme süreçlerine olan bağlığını artırdığı gibi mesleki işbirliği ve etkileşimi de artırmaktadır. Bu da, öğretmenin iş doyumuna olumlu yönde etki etmektedir

Öğretmen mesleki gelişim üzerine yapılan dokuz farklı araştırma sonucu gösteriyor ki, sürekliliği olan mesleki gelişim çalışmalarının öğretmen gelişimine ve öğrencinin öğrenme sürecindeki gelişimine doğrudan olumlu etkisi vardır.

(Darling-Hammond, Wei, Andree, Richardson, &Orphanos, 2009).

Bu sebeplerle, öğretmenler için mesleki gelişim eğitim-öğretimde kaliteyi sağlamak, öğrenci başarısını artırmak, en değerli sermayemiz olan gençliğimizi gelecekte yaşayacakları çağa en iyi, en donanımlı şekilde hazırlayabilmek için, planlı ve programlı yapılması gereken çalışmaların başında gelmektedir.